Algemene voorwaarden - OFFSITE

Fosbury and Sons NV

TUSSEN
 

Firma en/of particuliere persoon die een activiteit bevestigd gebaseerd op een offerte voorstel waarop vermeld staat

dat onze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsook waar deze terug te vinden zijn.

Hierna genoemd de “Klant”
 

EN
 

Fosbury and Sons NV, vertegenwoordigd door de heer Van Gool Maarten,

Maatschappelijke zetel: Mechelsesteenweg 64 bus 401, 2018 Antwerpen

Exploitatie zetel: Mechelsesteenweg 271 bus 1.1, 2018 Antwerpen

Hiernagenoemd “Fosbury and Sons NV”
 

1. Artikel 1 – Context en voorwaarden

1.1 Fosbury and Sons NV verleent een dienst die bestaat uit het verzorgen van een activiteit met inbegrip van

catering (verplichte afname van spijzen en dranken) in de lokalen van de dienstverrichter voor bedrijven,

organisaties en particulieren met bijhorende diensten. De type evenementen zijn gebonden aan de

eigenschappen van elke ruimte welke onder artikel 2 wordt omschreven.

1.2 De bijbehorende diensten bestaan onder andere uit het klaarzetten van de gehuurde zalen volgens

afgesproken opstelling, het ontvangen van de gasten, bedienen van dranken en algemene begeleiding van

het evenement.

1.3 Het betreft hier een dienstverlening in uitvoering van artikel 18,§1, tweede lid, 11° van het BTW wetboek

en de vrijstelling van artikel 44 § 3, 2° van het BTW wetboek is niet van toepassing;

1.4 De overige roerende goederen van Fosbury and Sons NV (tafels, stoelen, inrichting,...) mogen in het kader

van voornoemde dienstverlening gebruikt worden;

1.5 Het gebruik van alle roerende en onroerende goederen staat onder toezicht van de dienstverlener tijdens de

duur van het overeengekomen evenement;

1.6 Klant blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor alle schade, hinder en overlast, veroorzaakt door de door

hen ingerichte activiteit. Klant en zijn gasten worden geacht de gebruikte lokalen en eventuele uitrusting en

apparatuur in oorspronkelijke toestand achter te laten.

1.7 Indien Klant na het schriftelijk bevestigen van de activiteit beslist om geen gebruik te maken van de faciliteiten, is een annuleringsvergoeding aan Fosbury and Sons verschuldigd.

In geval van een annulering, is de volgende vergoeding verschuldigd:

  • tot 15 werkdagen voor de boeking  : 30% huur ruimte / 0% extra materiaal / 0% catering
  • tot 7 werkdagen voor de boeking : 50% huur ruimte / 0% extra materiaal / 0% catering
  • tot 2 werkdagen voor de boeking : 100% huur ruimte / 50% extra materiaal / 50% catering
  • de werkdag voor de boeking of de dag zelf : 100% huur ruimte / 100% extra materiaal / 100% catering

 

Artikel 2 - Afsprakenkalender

2.1 Klant plant een event volgens de overeengekomen gegevens via offerte, mail of bestelbon. Daarin staat

gestippeleerd: de datum, de overeengekomen prijs obv de gekozen zalen, dranken, cateringformule,

technieken, aantal gasten, uren en mogelijke extra opties.

 

Artikel 3 – Boekingsvoorwaarden

3.1 Klant kan een zaal in optie nemen na ontvangst van een gedetailleerde offerte. Hierin is vermeld: datum,

uurverloop, aantal gasten, voorziene zalen, afname catering en dranken alsook eventuele andere besproken

diensten.

3.2 Opties dienen schriftelijk bevestigd te worden en zijn geldig gedurende 14 opéénvolgende dagen. Deze

periode gaat in na ontvangst van het eerst uitgewerkt voorstel en schriftelijke bevestiging van de optie.

Indien Fosbury and Sons binnen deze optieperiode geen schriftelijke goedkeuring ontvangt van het

gedetailleerd voorstel wordt de optie automatisch gelicht en wordt de zaal terug ter beschikking gesteld.

 

Artikel 4 – Prijs - Betalingsvoorwaarden

4.1 De prijszetting voor de activiteit is bepaald via een op maat uitgewerkt offerte voorstel dat via offerte

document, bestelbon of via mail kan gecommuniceerd worden die de klant via dezelfde weg kan

confirmeren door ondertekening of bevestiging via email.

4.2 Het saldo dient betaald te worden binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur die wordt

opgemaakt na de datum van het evenement.

4.3 De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij andersluidend vermeld. Geldend BTW tarief is 12%

voor catering (food) en 21% voor zaalhuur, dranken en andere diensten.

4.4 Betalingen gebeuren ter zetel van Fosbury and Sons NV.

4.5 Fosbury and Sons NV behoudt zich het recht voor om de prijzen te herzien in geval van gevoelige wijziging

van de marktprijzen van de producten.

4.6 In geval van niet betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een

verwijlinterest verschuldigd zijn van 7%. Alle verdere stappen van rechtswege en de daaruit voortkomende

kosten zullen voor rekening van de Klant voorzien worden.

4.7 Indien de klant opsplitsing wenst van de facturatie en het totaal aantal facturen is groter dan 2 en kleiner

dan 8 zal er een administratieve kost verrekend worden tbv 75€ excl btw, vanaf 8 facturen zal een kost tbv

125 € aangerekend worden.

 

Artikel 5 - Uitvoering van de overeenkomsten

5.1 Voor de uitvoering van haar verbintenissen, is het Fosbury and Sons NV toegelaten beroep te doen op

derden.

5.2 Bevestiging van het aantal gasten en uurverloop dienen uiterlijk op dinsdag voorafgaande de week van de

activiteit schriftelijk te worden medegedeeld aan Fosbury and Sons NV. Laattijdig medegedeelde

wijzigingen zullen als onbestaande worden beschouwd.

Een wijziging in het uurverloop alsook een vermindering of vermeerdering van het aantal gasten zal

aanleiding geven tot een aanpassing van de prijs ten opzichte van de eerder overeengekomen prijs.

5.3 Indien door onvoorziene omstandigheden sommige van de overeengekomen spijzen en dranken niet kunnen

geleverd worden, dan behoudt Fosbury and Sons NV zich het recht voor het menu aan te passen met

gelijkwaardige dranken en spijzen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot prijsvermindering of

schadevergoeding.

5.4 De Klant is verplicht zich in regel te stellen met, en verantwoordelijk voor het vervullen van, alle

administratieve verplichtingen voor de activiteit die hij organiseert.

5.5 De Klant is integraal verantwoordelijk voor de door hem in de ter beschikking gestelde infrastructuur

geplaatste en gestalde goederen en producten en dient in te staan voor verzekeringen dienaangaande. In

ieder geval kan Fosbury and Sons NV, of enige van haar vertegenwoordigers, bestuurders of werknemers of

enige met haar verbonden vennootschap, nooit verantwoordelijk worden gesteld voor schade of verlies van

deze goederen en/of producten.

5.6 De Klant is integraal verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van zijn vertegenwoordigers,

werknemers en gasten en dient in te staan voor alle nuttige verzekeringen dienaangaande. Fosbury and Sons

NV is gerechtigd ten allen tijde bewijs van de polis én de premiebetaling op te vragen.

5.7 De Klant vrijwaart Fosbury and Sons NV en haar bestuurders en vertegenwoordigers en werknemers voor

enige aanspraken welke rechtstreeks jegens hen zouden kunnen worden gesteld door gasten,

vertegenwoordigers of werknemers van de Klant.
 

Artikel 6 - Schade

6.1 Schade aan de installaties en de infrastructuur die door Fosbury and Sons NV ter beschikking wordt gesteld

voor de activiteit valt solidair onder de verantwoordelijkheid van diegene die de schade heeft veroorzaakt

én de Klant.

6.2 Bij gebreke aan schriftelijke en voorafgaande opmerkingen, wordt de Klant geacht de installaties en

infrastructuur te hebben ontvangen in perfecte staat.

 

Artikel 7 - Rookverbod

7.1 Er geldt een volledig rookverbod te Fosbury and Sons en dit geldt ten allen tijde. Dit verbod wordt door

onze mensen gehandhaafd. Wanneer er toch gerookt wordt, valt de verantwoordelijkheid en de boetes

volledig ten laste van de Klant.

Fosbury and Sons behoudt zich het recht om overtreders de verdere toegang tot het gebouw te ontzeggen

 

Artikel 8 - Veiligheidsvoorschriften / geluidsoverlast

8.1 De Klant zal op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen ter garantie van de veiligheid (o.a.

brandpreventie, security e.d.) van de door hem georganiseerde activiteit.

8.2 De voorschriften inzake veiligheid, brandpreventie, geluidsoverlast, e.d. dienen stipt te worden nageleefd

door de Klant. Bij gebreke waarvan Fosbury and Sons NV zich het recht voorbehoudt om de activiteit

onmiddellijk stop te zetten, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

8.3 Fosbury and Sons NV is niet contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk voor enige schade

voortvloeiend uit de niet-naleving van de voormelde voorschriften inzake veiligheid, brandpreventie,

geluidsoverlast, e.d.
 

Artikel 9 - Overmacht

9.1 Gevallen van overmacht, en om welke redenen ook, alle storingen en belemmeringen in het bedrijf en bij de

afleveringen, alle onvoorziene gebeurtenissen bij Fosbury and Sons NV of bij de bedrijven of personen

waar wij onze goederen betrekken, alle transport belemmeringen of vertragingen, voorts het niet leveren

van de goederen door leveranciers, stakingen, uitsluitingen, uit- of invoerverbod of beperking, brand of

ongevallen, mobilisatie, oorlog of onlusten of wetsbepalingen, geven ons het recht onze leverings- en

uitvoeringsverplichtingen gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren of op te schorten, zonder dat

Fosbury and Sons NV (of enige van haar vertegenwoordigers, werknemers of bestuurders) aansprakelijk

kan worden gesteld voor de hierdoor veroorzaakte schade.
 

Artikel 10 – Geschillen

10.1 Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Partijen zullen alle geschillen voortvloeiende

uit deze overeenkomst eerst in der minne trachten te regelen te goeder trouw. De benadeelde partij zal

binnen de veertien dagen de tegenpartij schriftelijk in gebreke stellen. Indien hieromtrent binnen de veertien

dagen na het meedelen ervan geen oplossing wordt bereikt, dan zullen de voorzitters van beide organisaties

samen proberen tot een vergelijk te komen. Indien zij op hun beurt niet tot een vergelijk komen dan zal het

geschil gebracht worden voor de rechtbanken te Antwerpen.

Bij definitieve bevestiging van een event gaat de Klant eveneens akkoord met de algemene voorwaarden.

Elke partij verklaart toegang te hebben gehad tot deze informatie.
 

Voor Fosbury and Sons NV

 

Naam: Van Gool Maarten

Functie: Co-Founder